side

Privaatsus ja küpsised

Jõustumise kuupäev: August 2020

Sissejuhatus ja privaatsusreeglid

Käesolevad privaatsusreeglid reguleerivad seda, kuidas Headley Media Technology Division Ltd (ettevõtte registrikood 112774219) kogub, kasutab, säilitab ja avaldab veebisaidi www.cybersecuritycorporate.ee („sait“) kasutajatelt („kasutaja“) kogutud andmeid. Käesolevad privaatsusreeglid kehtivad saidile ning kõigile toodetele ja teenustele, mida Headley Media Technology Division Ltd pakub.

Käesolev leht teavitab teid meie reeglitest, mis puudutavad teie isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist, kui meie teenust kasutate, ning teie valikuid, mis teil selliste andmetega seoses on.

Kasutame teie andmeid oma teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks. Teenuse kasutamisel annate oma nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks kooskõlas käesolevate reeglitega. Kui käesolevates privaatsusreeglites pole teisiti toodud, on käesolevates privaatsusreeglites mõistetel samad tähendused kui meie kasutustingimustes, mis leiate saidilt www.cybersecuritycorporate.ee.

Headley Media Technology Division Ltd kaitseb teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega. Headley Media Technology Division Ltd töötleb teie isikuandmeid alati vastutustundlikult ja turvaliselt. Meie lugejate esitatud isikuandmed võimaldavad meil oma teenust täiustada ning pakkuda kõigile kasutajatele sobivaimaid turundussõnumeid, teavet ja teenuseid. Töötleme selliseid andmeid oma õigustatud huvides kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele. Lugejad saavad turundusmeilidest loobuda, lõpetades uudiskirja tellimuse või kirjutades meiliaadressil: dataprotection@headleymedia.com

Headley Media Technology Division kaitseb teie isikuandmeid kooskõlas California tarbijakaitseseaduse (CCPA) kehtiva versiooniga, kui see on asjakohane, ning isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Headley Media Technology Division Ltd järgib järgmisi CCPA tarbijaõigusi:

 1. õigus teada
 2. õigus pääseda ligi
 3. õigus anda (või mitte anda) nõusolek
 4. õigus nõuda kustutamist
 5. õigus võrdsetele teenustele ja hindadele

Headley Media Technology Division järgib järgmisi POPIA põhimõtteid:

 • vastutus
 • läbipaistvus
 • turvalisus
 • andmehulga vähendamine
 • kasutuseesmärgi piiramine
 • andmesubjektide õigused

Headley Media Technology Division kaitseb teie isikuandmeid kooskõlas LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) kehtiva versiooniga.

Õigustatud huvi

Headley Media Technology Division Ltd järgib võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet ning tagab, et isikuandmeid kogutakse alati nii vähe kui võimalik (artikkel 5). Meie töödeldavateks isikuandmeteks on selliste töötajate visiitkaardiandmed, kes on otseselt seotud tehnoloogiate juurutamisega ning seotud otsuste tegemisega. Oleme koostanud põhjaliku hinnangu tagamaks, et meie töödeldavad isikuandmed ei riiva ebaproportsionaalselt meie lugejate eraelu puutumatusega seotud õiguseid. Tegutseme läbipaistvalt ning teavitame kõiki lugejaid sellest, et töötleme nende isikuandmeid ning mis eesmärkidel seda teeme (artiklid 13 ja 14). Anname endast parima, et hoida kõigi lugejate andmeid ajakohastena (artikkel 5).

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mis pole meie kontrolli all. Kolmanda isiku lingile klõpsates viiakse teid vastava kolmanda isiku saidile. Soovitame tungivalt läbi lugeda iga külastatava saidi privaatsusreeglid. Kui see on olnud võimalik, oleme lisanud lingid kolmandate isikute privaatsusreeglitele oma veebisaidil kõikjal, kus see on asjakohane. Me ei võta mingisugust vastutust ega mingisuguseid kohustusi seoses selliste kolmandate isikute veebisaitidega ning selliste veebisaitide kasutamine toimub täielikult teie enda riisikol.

Kuidas ja millal jagame isikuandmeid sponsorite ja kolmandate isikutega

Headley Media Technology Division Ltd võib jagada teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile sisu ja teenuseid meie saitidelt ning kolmandate isikute teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda, sh sponsoreeritud sisu.

Sponsoreeritud sisu ja kolmandad isikud

Headley Media Technology Division Ltd teeb koostööd kolmandatest isikutest sponsoritega, et teha oma lugejatele kättesaadavaks suur sisukataloog, mis sisaldab näiteks valgeid raamatuid, videoklippe, juhtumianalüüse ja veebiseminare. Vastutasuks ligipääsu eest meie kataloogile ja allalaaditavale sisule palume teil esitada registreerumise käigus meile oma isikuandmeid ja/või uuendada olemasolevaid isikuandmeid.

Nagu varem toodud, järgib Media Technology Division Ltd võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet ning tagab, et isikuandmeid kogutakse alati nii vähe kui võimalik (artikkel 5). Meie töödeldavateks isikuandmeteks on selliste töötajate visiitkaardiandmed, kes on otseselt seotud tehnoloogiate juurutamisega ning seotud otsuste tegemisega.

Samuti võime kasutada teie isikuandmeid, et saata teile soovitud pakkumisi või saata täiendavat sisu varem allalaaditud materjali kohta ja/või materjale, mis on seotud nendega, mille allalaadimist olete taotlenud. Lisaks võidakse teie isikuandmeid jagada sisu sponsoriga ja/või sponsoritega, et saata teile sõnumeid pakkumise kohta, ning samuti täiendavate toodete, sisu või teenuste kohta, mis võiksid teile huvi pakkuda.

Juhime tähelepanu sellele, et kui teie isikuandmeid on kolmanda isikuga / sponsoriga jagatud, kehtivad teie isikuandmetele nende privaatsusreeglid, sh selle kohta, kuidas edasiste sõnumite saamisest loobuda. Kui see on olnud võimalik, oleme lisanud lingid kolmandate isikute privaatsusreeglitele oma veebisaidil kõikjal, kus see on asjakohane. Me ei võta endale mingisugust vastutust ega kohustusi seoses selliste kolmandate isikutest sponsorite privaatsustavadega.

Samuti küsime teilt allalaadimise hetkel nõusolekut teie andmete edastamiseks kolmandast isikust sponsorile ja/või sponsoritele ning pakume teile võimalust enda andmeid mitte jagada ja kaitsta seeläbi oma eraelu puutumatust.

Mis liiki andmeid Headley Media Technology Division Ltd kogub

Isikuandmed

Kui kasutate meie teenust, võime paluda teil esitada meile teatud isikuandmeid, mida saab kasutada teiega kontakteerumiseks või teie tuvastamiseks („isikuandmed“). Isikuandmed hõlmavad muu hulgas järgmist.

 • Meiliaadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Aadress, osariik/maakond, sihtnumber, linn
 • Küpsised

Võime kasutada teie isikuandmeid, et saata teile uudiskirju, turundussõnumeid või kampaaniamaterjale ning muud teavet, mis võib teile huvi pakkuda. Saate loobuda osade või kõigi selliste sõnumite saamisest meilt, kasutades loobumislinki või juhiseid, mis on igas meie saadetud e-kirjas või kirjutades aadressil dataprotection@headleymedia.com.

Laste eraelu puutumatus

Meie teenuse sihtgrupi hulgas pole alla 18-aastaseid isikuid („lapsed“).

Me ei kogu teadlikult kellegi isikuandmeid, kes on alla 18-aastane. Kui olete lapsevanem või eestkostja ning saate teada, et teie laps on esitanud meile isikuandmeid, võtke meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme kogunud lapselt isikuandmeid ilma vanema nõusolekuta, võtame vajalikud meetmed, et sellised andmed oma serveritest eemaldada.

Kolmandatelt isikutelt ostetud andmed

Headley Media Technology Division Ltd ostab aeg-ajalt turundusnimekirju kolmandatest isikutest andmepakkujatelt. Sellised andmed võivad sisaldada muu hulgas järgmist.

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Töökoha meiliaadress
 • Töökoha postiaadress
 • Ametinimetus/-koht

Andmete ostmise korral võite hakata saama ettevõttelt Headley Media Technology Division Ltd oma ärisektori/-huvide kohta turundussõnumeid meili ja telefoni teel ilma, et oleksite selleks meile enda andmeid esitanud. Kui te tulevikus neid uudiskirju/sõnumeid enam saada ei soovi, saate igal ajal tellimusest loobuda või kirjutada selleks aadressil dataprotection@headleymedia.com. Samuti säilitame läbipaistvaid dokumente kõigi selliste andmepakkujate kohta.

Andmete edastamine

Teie andmeid, sh isikuandmeid, võidakse edastada ja säilitada arvutites, mis on väljaspool teie osariiki, maakonda, riiki või muud valitsuse võimupiirkonda, kus kehtivad andmekaitse õigusaktid võivad teie jurisdiktsioonis kehtivatest erineda.

Kui asute väljaspool Ühendkuningriiki ja otsustate meile andmeid esitada, pidage meeles, et me edastame andmed, sh isikuandmed, Ühendkuningriiki ja töötleme neid siin.

Kui annate oma nõusoleku käesolevatele privaatsusreeglitele ning selliseid andmeid esitate, kinnitate nõusolekut selliseks edastamiseks.

Headley Media Technology Division Ltd võtab kõik mõistliku meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ning kooskõlas käesolevate privaatsusreeglitega ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonidesse ega riikidesse, kus puuduvad piisavad kontrollimeetmed teie andmete jt isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Andmete avaldamine

Kui Headley Media Technology Division Ltd on osapool liitumis-, omandamis- või varade müügi tehingus, võidakse teie isikuandmeid edastada. Anname sellest eelnevalt teada, kui teie isikuandmeid edastatakse ja neile hakkavad kehtima uued privaatsusreeglid.

Juriidilised nõuded

Headley Media Technology Division Ltd võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik järgmiseks.

 • Juriidilise kohustuse täitmiseks
 • Ettevõtte Headley Media Technology Division Ltd õiguste või vara kaitsmiseks
 • Teenusega seotud võimaliku õigusrikkumise ennetamiseks või uurimiseks
 • Teenuse kasutajate või avalikkuse ohutuse tagamiseks
 • Õigusliku vastutuse eest kaitsmiseks
 • Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid juhime tähelepanu sellele, et ükski interneti kaudu toimiv edastusmeetod või elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuid me kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks äriliselt aktsepteeritavaid meetmeid.

Andmeturve

Rakendame oma äritegevuste käigus töödeldavate andmete turvamiseks väga rangeid andmekaitsetavasid. Lisaks on IT turve olnud meile äärmiselt oluline oma andmete ja süsteemide turvalisuse tagamisel. Meie arvutites on juba kasutusel tulemüürid, viirusetõrjetarkvara, krüptimisfunktsioonid ja arvutustabelite keeld paigas.

Headley Media Technology Division Ltd on juurutanud krüptimisreeglid, mis aitavad vältida andmesubjekti õigustega seotud riske. Kasutame andmete pseudonümiseerimist, krüptimist ja töödeldavate andmete miinimumini viimist, mis on kõik tunnustatud lõimitud andmekaitse meetmed.

Andmete säilitamine

Headley Media Technology Division Ltd säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevates privaatsusreeglites toodud eesmärkide saavutamiseks. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt juhul, kui oleme kohustatud säilitama teie andmeid asjaomaste õigusaktide järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie lepingute ja reeglite jõustamiseks.

Lisaks säilitab Headley Media Technology Division Ltd kasutusega seotud andmeid organisatsioonisisestel analüüsieesmärkidel. Kasutusega seotud andmeid säilitatakse reeglina lühiajaliselt, v.a juhtudel, kui selliseid andmeid kasutatakse meie teenuse turvalisuse tõstmiseks või funktsionaalsuse täiustamiseks või oleme juriidiliselt kohustatud säilitama selliseid andmeid pikema perioodi jooksul.

Teie õigused andmete kaitsele vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele

Kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), on teil teatud õigused andmete kaitsele. Headley Media Technology Division Ltd on valmis võtma mõistlikke meetmeid, et saaksite enda isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või nende kasutust piirata.

Kui soovite teada, milliseid isikuandmeid teie kohta säilitame või soovite neid meie süsteemidest eemaldada, võtke meiega ühendust.

Teatud juhtudel on teil järgmised isikuandmete kaitsega seotud õigused.

 • Õigus tutvuda andmetega, mis teie kohta säilitame, või taotleda nende värskendamist või kustutamist. Alati, kui see on võimalik, saate oma isikuandmetega tutvuda ning taotleda nende värskendamist või kustutamist otse oma kasutajakonto seadete jaotises. Kui teil pole võimalik seda ise teha, võtke meiega ühendust, et saaksime teid aidata.
 • Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise suhtes meie poolt.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Teil on õigus taotleda teie isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Andmete ülekandmise õigus. Teil on õigus saada koopia teid puudutavatest isikuandmetest, mida säilitame, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, kui Headley Media Technology Division Ltd tugines teie isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule.
 • Juhime tähelepanu, et palume teil enne sellisele taotlusele vastamist enda isik tuvastada.

Teil on õigus esitada kaebusi andmekaitseasutusele teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta meie poolt. Lisateavet küsige kohalikust andmekaitseasutusest Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Jälitustehnoloogiad ja küpsised

Kasutame küpsiseid jt sarnaseid jälitustehnoloogiaid, et jälgida teie tegevust meie teenuse kasutamisel ning selle kohta teatud andmeid salvestada.

Küpsised on väikse andmemahuga failid, mis võivad sisaldada anonüümset identifikaatorit. Veebisait saadab küpsise teie brauserisse ning see salvestatakse teie seadmesse. Jälitustehnoloogiad on veebilutikad, sildid ja skriptid, mille abil andmeid kogutakse ja jälitatakse, et meie teenust täiustada ning analüüsida.

Saate anda oma brauserile käsu keelduda kõigist küpsistest või kuvada teada, kui veebisait üritab küpsist salvestada. Kui te küpsiseid aga ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik meie teenust täies ulatuses kasutada.

Näited meie kasutatavatest küpsistest

 • Seansiküpsised. Kasutame seansiküpsiseid oma teenuse pakkumiseks.
 • Eelistuste küpsised. Kasutame eelistuste küpsiseid teie eelistuste ja mitmesuguste sätete meelespidamiseks.
 • Turbeküpsised. Kasutame turbeküpsiseid turvalisusega seotud eesmärkidel.

Kuidas me teie andmeid kasutame

Võime kasutada andmeid, mida meiega jagate ning mida kogume, kui meie saite kasutate, nagu on kirjeldatud allpool ning nende kogumise hetkel. Headley Media Technology Division Ltd kasutab kogutud andmeid mitmesugustel eesmärkidel.

 • Oma teenuse pakkumiseks ja töös hoidmiseks
 • Teie teavitamiseks meie teenust puudutavatest muudatustest
 • Võimaldamaks teil kasutada meie teenuse interaktiivseid funktsioone, kui otsustate seda teha.
 • Klienditoe pakkumiseks
 • Analüüsi- või väärtuslike andmete kogumiseks, et saaksime oma teenust parandada.
 • Meie teenuse kasutuse jälgimiseks
 • Tehniliste probleemide tuvastamiseks, ennetamiseks ja lahendamiseks

Uudiskirjad

Kasutame teie jagatud andmeid teile igapäevaste uudiskirjade saatmiseks, mis olete tellinud. Me ei kasuta teie andmeid uuel eesmärgil ega lisa neid mis tahes turundusloendisse, kui te pole andnud selleks just meile oma nõusolekut. Anname teile võimaluse uudiskirjast loobuda igas uudiskirjas, mis teile saadame.

Veebisaidi analüütika

Võime kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid meie teenuse kasutuse jälgimiseks ja analüüsimiseks.

Google Analytics

Google Analytics on Google’i pakutav veebianalüütikateenus, mis võimaldab veebisaidi liiklust jälitada ja selle kohta aruandeid koostada. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutuse jälitamiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google’i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid enda võrgus kuvatavate reklaamide kontekstipõhiseks näitamiseks ja isikupärastamiseks.

Kui te ei soovi enda tegevust teenuses Google Analyticsile kättesaadavaks teha, saate installida brauserilaienduse Google Analytics Opt-out Browser Add-on. See laiendus ei lase Google Analyticsi JavaScripti skriptidel (ga.js, analytics.js, and dc.js) jagada Google Analyticsiga teie külastusandmeid.

Lisateavet Google’i privaatsustavade kohta vt Google’i privaatsuseeskirjade veebilehelt: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Käitumispõhine taasturundus

Headley Media Technology Division Ltd kasutab taasturunduse teenuseid reklaamide näitamiseks kolmandate isikute veebisaitidel pärast seda, kui olete meie teenust külastanud. Meie ja meie kolmandatest isikutest tarnijad kasutame küpsiseid reklaamide koostamiseks, optimeerimiseks ja näitamiseks tuginedes sellele, kuidas olete meie teenust varem külastanud.

Google AdWords

Google AdWordsi taasturundusteenust pakub Google Inc.

Saate keelata Google Analyticsi kasutamise reklaamide kuvamiseks ja Google’i võrgus kuvatavate reklaamide isikupärastamiseks, külastades Google’i reklaamiseadete lehte: http://www.google.com/settings/ads

Google soovitab installida ka brauserilaienduse Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Google Analytics Opt-out Browser Add-on võimaldab külastajatel takistada enda andmete kogumist ja kasutamist Google Analyticsi poolt.

Lisateavet Google’i privaatsustavade kohta vt Google’i privaatsuseeskirjade veebilehelt: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Facebooki taasturundusteenust pakub Facebook Inc.

Lisateavet huvipõhise reklaamide kohta Facebookis saate järgmiselt lehelt: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Kui soovite loobuda Facebooki huvipõhistest reklaamidest, järgige juhiseid Facebooki lehel: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook tegutseb kooskõlas Digital Advertising Alliance’i käitumuspõhiste internetireklaamide iseregulatsiooni põhimõtetest. Saate loobuda ka Facebooki jt programmis osalevate ettevõtete taasturundusteenustest Digital Advertising Alliance’i veebisaidil USA-s http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada veebisaidil Kanadas http://youradchoices.ca/ või European Interactive Digital Advertising Alliance’i veebisaidil Euroopa Liidus http://www.youronlinechoices.eu/ või kasutada loobumiseks oma mobiilseadme sätteid.

Lisateavet Facebooki privaatsustavade kohta vt Facebooki andmepoliitikast: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRolli taasturundusteenust pakub Semantic Sugar, Inc.

AdRolli taasturundusteenustest loobumiseks külastage AdRolli reklaamieelistuste veebilehte: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Lisateavet AdRolli privaatsustavade kohta vt AdRolli privaatsusreeglite veebilehelt: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexuse taasturundusteenust pakub AppNexus Inc.

AppNexuse taasturundusteenusest loobumiseks külastage AppNexuse platvormi privaatsusreeglite veebilehte: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Lisateavet AppNexuse privaatsustavade kohta vt AppNexuse platvormi privaatsusreeglite veebilehelt: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Käesolevate privaatsusreeglite muudatused

Võime oma privaatsusreegleid aeg-ajalt muuta. Teatame teid igast sellisest muudatusest, avaldades uued privaatsusreeglid sellel veebilehel.

Teavitame teid meili teel ja/või kuvame silmapaistvat teatist oma teenuse lehel enne muudatuste jõustumist ning muudame jõustumise kuupäeva käesolevate privaatsusreeglite lehe ülaosas.

Soovitame teil käesolevaid privaatsusreegleid muudatuste suhtes aeg-ajalt läbi vaadata. Käesolevate privaatsusreeglite muudatused jõustuvad sellel lehel avaldamise hetkest.

Meie kontaktandmed

Kui teil on käesolevate privaatsusreeglite kohta mis tahes küsimusi, võtke meiega ühendust.

E-posti teel: dataprotection@headleymedia.com

Külastades järgmist lehte meie veebisaidil: https://cybersecuritycorporate.ee/ContactUs

Telefoni teel: +44 (0) 1932 564999

Posti teel: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Meist

Kui soovite lisada oma sisu meie tehnoloogiasektori materjalide veebikataloogi, klõpsake palun siin ...

Meie inimesed

Gerry Rhoades-Brown

Tegevjuht

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Üleilmne müügijuht

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Euroopa saksakeelsete riikide müügiala asepresident

christian.hoelscher@headleymedia.com

Matt Newman

Vanemkliendihaldur

matt.newman@headleymedia.com

Maddie Penfold

Vanemkliendihaldur

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Vanemkliendihaldur

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

Kliendihaldur

will.pownall@headleymedia.com